​Welcome to ANDA

PVC marble sheet production line running at HCM city, Vietnam

Views: 443 Author: Site Editor Publish Time: Origin: Site
PVC marble sheet production line running at HCM city, Vietnam

PVC marble sheet production line running at Thien Thach located at Hu chi minh city, Vietnam for more than two years without any problem. in the passed two years, no spare parts required for maintaince, it certify one time more Anda PVC marble sheet production line is high quality and durable.

thanks for customer trust again! and wish customer Thien Thach has more prosperous future!

Dây chuyền sản xuất tấm bằng đá cẩm thạch PVC chạy ở Thiên Thạch nằm ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam trong hơn hai năm mà không có bất kỳ vấn đề gì. trong hai năm qua, không có phụ tùng thay thế cần thiết để duy trì, nó xác nhận một thời gian hơn Anda PVC tấm đá cẩm thạch dây chuyền sản xuất có chất lượng cao và bền.

cảm ơn sự tin tưởng của khách hàng một lần nữa! và chúc khách hàng Thiên Thạch có tương lai thịnh vượng hơn!